Shri Mangala Vinayagar - Presiding Deity At Home Shrine - shreeguru